Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ PASO TRADING

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca, tj. PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222056, kapitał zakładowy spółki: 50.000,00 złotych, NIP: 731-17-15-822, email: kontakt@paso-trading.pl, tel. 731 655 600, („Administrator”).

Niniejsza Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem:

www.paso-trading.pl (dalej: „Strona internetowa”).

II. W JAKI SPOSÓB DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

W przypadku każdego celu, dla którego przetwarzanie są Twoje Dane Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III Polityki. Informacje o przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV Polityki. Informacje o prawach jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V Polityki.

1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności na Stronie Internetowej, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie, które mogą zostać powiązane z Twoją osobą są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej;
 2. działania marketingowe – analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać ze Strony Internetowej. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś z nich korzystać.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

2. KONTAKT

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w celu kontaktu z nami, np. poprzez formularz kontaktowy, i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. komunikacja, w tym udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 2. podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

3. PROWADZENIE PROFILI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje Dane Osobowe, przekazane nam przez portale społecznościowe w przypadku odwiedzenia naszych profil w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienie Ci działań na profilu, prowadzenie profilu, przedstawianie Ci informacji w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;
 2. działania marketingowe Administratora – analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do klientów. Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u, profilu lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli posiadasz konto w społecznościowym, wówczas mamy również dostęp do informacji ustawionych przez Ciebie jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

4. KARIERA

Twoje CV i inne dokumenty aplikacyjne złożone za pośrednictwem udostępnionego na Stronie Internetowej formularza przetwarzanie są w celu:

1. Przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i wybranie kandydata na stanowisko (stanowiska) pracy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawarcie umowy);

Jeżeli w treści CV z własnej woli podzielą się Państwo swoimi zainteresowaniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda) lub informacjami o światopoglądzie, czy zdrowiu (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit a RODO – zgoda ), choć nie wymagamy takich informacji przetworzymy je w ramach prowadzonej procesu rekrutacji. Zamieszczenie wskazanych informacji w CV oznacza zgodę na ich przetwarzanie w ramach procesu rekrutacji;

2. Wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o cudzoziemcach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO – realizacja obowiązków prawych), o ile dotyczą danego stanowiska pracy;

3. Sprawdzenia umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku w zakresie danych pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora)

4. Obrony przed roszczeniami i odpowiedzialnością (w tym administracyjną lub karną), w szczególności wykazania przestrzegania zasady zakazu dyskryminacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);

Niepodanie obowiązkowych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 zn. 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również innych przepisów prawa w szczególności dotyczących zatrudniania cudzoziemców może spowodować, że udział w rekrutacji nie będzie możliwy. Każdorazowo ogłoszenie o pracę precyzuje podanie jakiego rodzaju danych jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas rekrutacji oraz po zakończeniu rekrutacji w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. gdyby kandydat twierdził, że niezatrudnienie go było przejawem dyskryminacji), nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

III. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

W przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych mogą brać udział w szczególności podmioty, które pomagają nam sprawnie świadczyć usługi i prowadzić Stronę Internetową. Dotyczy to podmiotów wspierających nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku komunikacji, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty dostarczające oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych, audytowych.

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na Stronie Internetowej pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany Polityce Cookies i powiązanej z nią belce cookies.

Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty uprawnionego do tego na mocy prawa, np. odpowiednie organy, sądy lub urzędy.

IV. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

Ponieważ korzystamy z narzędzi wspierających naszą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Meta (Facebook) oraz Google LLC  Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

Jeżeli dochodzi do przekazania danych poza EOG, Administrator dba o zapewnienie wymaganych zabezpieczeń, w tym o zawarcie standardowych klauzul ochrony danych ujętych w decyzji Komisji Europejskiej. W celu ochrony Danych Osobowych stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz podejmujemy działania określone m.in. w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

V. PRAWA KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 2. przenoszenia Danych Osobowych
 3. dostępu do Danych Osobowych
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych
 5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
 6. wniesienia sprzeciwu.

VI. JAK I CZY POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA?

Administrator może zmienić Politykę. W takiej sytuacji zamieści w ramach Strony Internetowej informację o zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie opatrzona z nową datą.

VII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE OBECNA WERSJA POLITYKI

Dokument obowiązuje od dnia 18.03.2024 r.

VIII. PLIKI COOKIES

Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o Twojej aktywności na stronach internetowych. Podczas pierwszej wizyty w Stronie Internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Wtedy właśnie możesz wyrazić zgodę, na jakie poliki cookies zezwalasz, a na jakie nie.

Pliki cookies mogą pochodzić od podmiotów trzecich, z usług których Strona Internetowa korzysta (tzw. „cookies zewnętrzne”). Źródło poszczególnych plików zostało przedstawione w dalszej części Polityki.

Więcej o plikach cookies narzędzi społecznościowych, którymi Strona Internetowa wspiera swoją stronę internetową przeczytasz, klikając w podane niżej linki:

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Strona używa następujących plików cookies:

Nazwa Cookie

Przeznaczenie (funkcja)

 

Wygasa (czas przechowywania)

Serwer

   

Kategoria

Shop5

SESJA

 

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

  

Niezbędne

cookie_read

INFORMACJA O COOKIES

 

2 lata od daty utworzenia

adressklepu.pl

/admin

  

Niezbędne

Shoper5_lp-pl_PL

OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY

 

Na koniec roku

adressklepu.pl

/

  

Funkcjonalne

product_vote_56

OCENA PRODUKTU

 

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

  

Funkcjonalne

poll_vote_1

ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ

 

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

  

Funkcjonalne

basket

ITERACJA WERSJI KOSZYKA

 

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

  

Niezbędne

shop_utm_source

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

  

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_medium

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

  

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_campaign

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

  

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_sc

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

  

Analityczne dostawcy oprogramowania

ic

FUNKCJONALNOŚĆ POZWALAJĄCA W SZYBSZY SPOSÓB PREZENTOWAĆ ZAWARTOŚĆ WITRYNY

 

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

  

Funkcjonalne

Analityka podmiotów trzecich

Dostawca i nazwa podmiotu trzeciego

Cel

Identyfikator usługi

Link do polityki prywatności podmiotu trzeciego

Kategoria

Google – Google Analytics

WERYFIKACJA W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY WCHODZĄ W INTERAKCJĘ ZE STRONĄ

UA-39213438-4

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

Google – Google Tag Manager

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI ANALITYCZNYMI ZA POMOCĄ TAGÓW GTM

GTM-T68LWS

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Informacje dla poszczególnych przeglądarek znajdują się po poniższymi adresami:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html